تبلیغات
کامپیوتر - ساخت ایمیل دریاهو
ساخت ایمیل دریاهو
به ادامه مطلب بروید. 

برای ساخت ایمیل دریاهو اول اینجا کلیک کنید

درصفحه ای که بازمیشود چندکادرمی بیند که درزیراین خط می بینید.

1-my name is :جلوی این نوشته 2کادر می بیند.درکادراول نام  ودرکادر دوم فامیل خودرا به انگلیسی بنویسید.

2-pick a yahoo!id:دراین جا آدرس ایمیل مورد نظرتان راتایپ کنید.(باید انگلیسی باشد)(به صورت زیراست)

yahoo.com@آدرس ایمیل موردنظری که شما به انگلیسی وارد می کنید

3-pick a password:رمزی که برای ورود  به ایمیل انتخاب می کنید.

4-retype  password:رمز مورد نظری راکه برای ورود به ایمیل درکادر قبلی تایپ کردید تکرار کنید.

5-l was born on:جلوی این نوشته سه کادر می ینید.در کادر اول ماه تولد خود را به میلادی ا نتخاب کنید.

درکادردومشروز ودرکادرسومش سال تولد خود رابه میلادی تایپ کنید.

6-my gender:جنسیت خود رابه انگلیسی تایپ کنید.maleمرد وfemale زن

7-Langu age:این کادررادست نزنید.

8-country: کشورخود رابه انگلیسی انتخاب کنید.

9-my postal code :کد پستی خود  را وارد کنید(واجب نیست)

10-mobiLe  phone :اگرایرانی هستیداین کادر راخالی بگذارید.

11-ainternat emaiL   :اگر قبل ازساختن این ایمیل ، ایمیلی داشته اید دراین کاد وارد کنید(واجب نیست)

10-دگمه یcre at e  my  account را فشار دهید.

11-صفحه ای جدید از میشود که درآن 5کادر وجود دارد.

12-کادراول(سوال اول):یک سوال انتخاب کنید.

13-کادردوم: جواب سوال کادربالا(سوال اول)رابه انگلیسی ارد کنید.

14-کادرسوم(سوال دوم):یک سوال دیگرانتخاب کنید.

15-کادر چهارم :جواب سوال بالاراوارد کنید(سوال دوم)

16-کدامنیتی را که یاهو بد خط نوشته است تایپ کنید.

17-ودرآخرگزینه doneرا بزنید.

18-یاهوو سایر اطلاعات رابه شما می دهد وشما الان یک ایمیل دارید.

شما الان می توانید باورود به قسمت yahoomaiLدرyahoo.comآدرس ایمیل ورمزتان را واردکنید وبه ایمیلتان بروید.
تاریخ : شنبه 11 خرداد 1392 | 03:37 ق.ظ | نویسنده : محمدهادی خورسندی | نظرات

  • انجمن مورفولوژی جغرافیایی
  • ریاح
  • کارت شارژ همراه اول