تبلیغات
کامپیوتر - تغییر پسوند عکس(فرمت)
آموزش تغییرفرمت عکس
به ادامه مطلب بروید
اول عکس موردنظرتان رادربرنامه ای مانندPaintاجرا
(open)کنید.درصورت امکان درفتوشاپ اجرا (open)
کنید سپس دربالای صفحه به سربرگfileبرو ید وگزینه
saveasراانتخاب می کنیدتاپنجره ای بازشود.
 درپایین پنجرهدوکادرمی بینید که اولی
 filenameاست ودراینجا نام
موردنظرخودرا برای عکس جدید باپسوندیافرمت
 جدید انتخاب کنید.
کادردوم formatاست کهدراینجافرمت یاپسوند جدید مورد
نظرتان را انتخاب می کنید ودرآخرsaveرا می زنیدطبقه بندی: کامپیوتر،

تاریخ : جمعه 24 خرداد 1392 | 04:10 ب.ظ | نویسنده : محمدهادی خورسندی | نظرات

  • انجمن مورفولوژی جغرافیایی
  • ریاح
  • کارت شارژ همراه اول