تبلیغات
کامپیوتر - ویروس های رایانه ا ی
به ادامه مطلب بروید

ویروس ها:ویروس عبارت است ازبرنامه ای که حدف آن صدمه زدن

به سیستم کامپیوتریبدون آگاهی  ومجوزفرداستفاده کننده ازرایانه است.ویروس

ممکن است خودرابه برنامه های دیگربچسباندوواردرایانه شودوهنگامی که

رویدادی رخ می دهدیابرنامه ی خاصی اجرا میشودیاسرتاریخ معینی فعال می

شود.تمام ویروس ها مضر نیستندوبعضی ازآنهافقط اضیت می کنندولی در

هرصورت بایدبرروی سیستم رایانه ای خودیک برنامه ی ضدویروس

(آنتی ویروس)داشته باشیدتابتوانید باآن هامقابله کنید.

نکته:نوع برنامه ضدویروس(آنتی ویروس)مهم نبست بلکه بهترین برنامه

آنتی ویروس آن است که به صورت پی درپی (به روزرسانی شود.دراین

صورت است کهقدرت مبارزه باجدیدترین ویروس هانیزخواهید

داشت.

نکته:نزدیک70%آنتی ویروس نویسان ویروس نویسند.آن

ها ازطریق اینترنت،نرم افزارهاو...ویروس را واردرایانه ی

شمامی کنند.سپس آنتی ویروس آن ویروس را دربازارها

می فروشند وسود میکنند.(هم ویروس وهم آنتی ویروس

را خودشان می نویسند.)
طبقه بندی: کامپیوتر،

تاریخ : پنجشنبه 8 فروردین 1392 | 04:46 ق.ظ | نویسنده : محمدهادی خورسندی | نظرات

  • انجمن مورفولوژی جغرافیایی
  • ریاح
  • کارت شارژ همراه اول